Write your awesome label here.

Vad är EU:s tillgänglighetsdirektiv?

● EU:s tillgänglighetsdirektiv är en lag som redan har beslutats i Sverige och kommer att införas 2025. Lagen kommer även att införas i andra europeiska länder. Lagen handlar om alla digitala plattformar som riktar sig till konsumenter och där publicisten eller företaget har en årlig omsättning på över 2 miljoner euro. Dessa ska anpassa sina digitala webbplatser för alla, inklusive äldre befolkningen eller personer med någon form av funktionshinder. Den stora utmaningen för företag att upprätthålla standarden kommer troligen att ligga i att göra en anpassning gentemot konsumenter med synnedsättning eller hörselnedsättning. Lagen kräver också att företag erbjuder förenklade förklaringar av företagens produkter så att det är lätt att förstå för alla konsumenter.

Vi hjälper våra kunder med detta kostnadsfritt. Boka ett möte med oss idag så kollar vi vad vi behöver göra för dig för att din webbplats ska vara anpassad. Boka ett möte idag!

EU:s tillgänglighetsdirektiv syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar har samma möjligheter som andra att delta i samhället och dra nytta av olika tjänster och produkter. Direktivet, även känt som Europeiska tillgänglighetslagen (EAA), antogs i december 2016 och förväntas medlemsländerna genomföra senast den 28 juni 2025.

Här är en sammanfattning av vad direktivet täcker:

Täckningsområde: Direktivet gäller olika produkter och tjänster som tillhandahålls på marknaden, inklusive datorer, smartphones, TV-apparater, banktjänster, transport och turism.

Tillgänglighetskrav: Direktivet fastställer gemensamma tillgänglighetskrav som produkter och tjänster måste uppfylla för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det inkluderar fysisk tillgänglighet, tillgänglighet till information och kommunikation samt tillgänglighet vid nödsituationer.

Standarder och användarvänlighet:

Europeiska kommissionen kommer att utveckla tekniska standarder och specifikationer för att underlätta tillämpningen av direktivet. Detta syftar till att harmonisera tillgänglighetskraven och göra det enklare för tillverkare och tjänsteleverantörer att uppfylla dem.

Webbtillgänglighet: Direktivet innefattar krav på att webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av offentliga organ ska vara tillgängliga. Det innebär att de måste vara användbara för personer med funktionsnedsättningar, inklusive syn-, hörsel- och rörelsebegränsningar.

Undantag: Direktivet fastställer vissa undantag från tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster, till exempel mikroföretag eller produkter som inte praktiskt sett går att anpassa på grund av tekniska skäl.

Efterlevnad och genomförande: Medlemsstaterna förväntas anta och genomföra de nödvändiga lagarna och förordningarna för att uppfylla direktivets krav. Det kommer att finnas förfaranden för att övervaka och bedöma efterlevnaden och hantera eventuella överträdelser.

Sammanfattningsvis syftar EU:s tillgänglighetsdirektiv till att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och säkerställa att produkter och tjänster är användbara och tillgängliga för alla. Detta bidrar till att skapa ett mer inkluderande samhälle och förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättningar.

Vad innebär "rimliga" tillgänglighetsåtgärder? Lagen kräver att företag genomför så kallade rimliga tillgänglighetsåtgärder. Vad som utgör rimliga åtgärder fastställs genom en övergripande bedömning i varje enskilt fall. Här beskriver vi vad som ingår i en sådan övergripande bedömning.

Natur och omfattning av verksamheten: Bedömningen bör ta hänsyn till typen och omfattningen av verksamheten. Större företag med betydande resurser kan förväntas genomföra mer omfattande åtgärder än mindre företag med begränsade resurser.

Tillgängliga resurser: Företagets tillgängliga ekonomiska och tekniska resurser är en viktig faktor. Rimliga åtgärder för ett företag med betydande finansiella medel kan vara orealistiska för ett mindre företag med begränsade resurser.

Kostnad och genomförbarhet: Det är viktigt att bedöma kostnaden för att genomföra åtgärderna i förhållande till företagets ekonomiska situation och förmåga. Åtgärderna bör vara ekonomiskt och tekniskt genomförbara för företaget.

Effektivitet och resultat: Bedömningen bör även inkludera hur effektiva åtgärderna förväntas vara och vilka resultat de förväntas uppnå. Åtgärderna bör vara ändamålsenliga och effektiva för att uppnå tillgänglighetsmålen.

 Betrodd praxis och branschstandarder: Det kan vara värt att ta hänsyn till etablerade praxis och branschstandarder när man bedömer rimliga åtgärder. Att följa branschens bästa praxis kan bidra till att säkerställa att företaget uppfyller tillgänglighetskraven på ett effektivt sätt.